Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Determinanty evropského zahraničního obchodu: Instituce, kultura, infrastruktura, a geografie

Journal Article

Hanousek J., Kočenda Evžen


serial: Politická ekonomie vol.2015, 5 (2015), p. 624-640

project(s): GA15-15927S, GA ČR

keywords: panel data, determinants of trade, bilateral trade, European Union, European integration

preview: Download

abstract (cze):

Analyzujeme, jak množina tradičních i nových determinantů ovlivňuje obchod mezi evropskými zeměmi v období let 1992–2008. Tyto faktory zahrnují proměnné z oblasti geografie, kultury, institucí, infrastruktury a také obchodní směry. Obchod je analyzován pro tři druhy zboží: suroviny, komponenty a kapitálové statky. Pro každý druh zboží dále rozlišujeme obchod definovaný pomocí toků, intenzivního rozpětí nebo extenzivního rozpětí. Z hlediska metodologie napřed odvozujeme fixní efekty příslušející jednotlivým párům zemí pro všechny možné dvojice dovozců a vývozců, v druhé etapě pak tyto fixní efekty vysvětlujeme pomocí množiny determinantů. Ukazujeme (i) intuitivní a proměnlivý vliv geografických, kulturních a institucionálních faktorů, (ii) pozitivní vliv měkké a hrubé infrastruktury a (iii) klíčovou důležitost obchodu mezi původními a novými zeměmi EU.

abstract (eng):

We analyze the effect of the large set of theoretically motivated determinants on international trade among European countries during the period 1992-2008. The determinats cover areas of culture, institutions, infrastructure, and geography, including trade directions. We analyze trade in three types of goods: raw materials, parts and components, and capital goods. For each type of goods we differentiate trade in flows, extensive margin, and intensive margin. Methodologically we first derive fixed effects related to unique pairs of countries in terms of exports andimports. Then we explain the fixed effects with the set of trade determinants. We show number of detailed results that could be summarized in a following way. Geographical, cultural, and institutional determinants exhibit intuitively correct but varying effects. Soft and hard infrastructures exhibit strong and positive effect. Trade directions between new and old EU members plays a key role in the European trade.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10