Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Monography Chapter

Dosáhneme kolektivní imunity očkováním?

Šmíd Martin

: Rok s pandemií covid-19 - reflexe v poločase., p. 181-193 , Eds: Diviák T., Šlerka J., Šmíd M., Zajíček M.

: mathematicval modelling, logistic, psychology, COVID-19

(cze): Kniha je sborníkem z konference pořádané Centrem pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) v polovině června 2021, jde tedy o jakýsi snímek stavu věcí, poznání a společenské diskuse v době jejího konání. První část představuje obecné texty, které mohou čtenáři posloužit k orientaci v problematice. V druhé části lze najít příspěvky věnující se konkrétním problémům nastalým v souvislosti s pandemií z pohledu matematického modelování, logistiky, psychologie a sociologie. Příspěvky v závěrečné části se věnují zhodnocení dopadů pandemie a možnostem, jak se z nich poučit. Je na čtenáři, aby posoudil, co z obsahu knihy s časovým odstupem obstálo a co nikoli, v každém případě jde o zajímavý dokument o působení jedné vědecké iniciativy.

(eng): The book is a collection of the conference organized by the Center for Modeling Social and Biological Processes (BISOP) in mid-June 2021, so it is a kind of snapshot of the state of affairs, knowledge and social discussion at the time of its holding. The first part presents general texts that readers can use to orient themselves in the issue. In the second part, you can find contributions devoted to specific problems arising in connection with the pandemic from the point of view of mathematical modeling, logistics, psychology and sociology. The contributions in the final part are devoted to the evaluation of the effects of the pandemic and the possibilities of learning from them. It is up to the reader to judge what of the book's content has stood the test of time and what has not, in any case it is an interesting document about the workings of a scientific initiative.

: BB

: 10103

07.01.2019 - 08:39